Działając w oparciu o Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 ro­ku w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (da­lej RODO), pra­gnie­my wskazać Państwu za­sa­dy, w oparciu o które prze­twa­rza­ne są Pań­stwa da­ne oso­bo­we.

Z uwagi na różnorodność przetwarzanych przez Kancelarię kategorii danych osobowych, w załączonych poniżej linkach znajdą Państwo różne klauzule informacyjne – prosimy o zapoznanie się z klauzulą przygotowaną dla podmiotów, do grona których Państwo należą:

  1. Klien­ci bę­dą­cych oso­ba­mi fi­zycz­ny­mi – Klauzula informacyjna dla klientów
  2. Kontrahenci, w tym rów­nież pra­cow­ni­cy i współpra­cow­ni­cy kontrahentów – Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  3. Kandydaci do pracy – Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  4. Pracownicy i współpracownicy klientów niebędących osobami fizycznymi – Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników klientów niebędących osobami fizycznymi.