Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administrator danych
Bagier Kowalik Mączka i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. PCK 6/3 w Katowicach. Aby się z nami skontaktować należy wysłać wiadomość na następujący adres e- mail: sekretariat@bkmiw.pl bądź skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 32 25 11 690.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • obowiązek prawny,
  • Pani/Pana zgoda – jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej na jej podstawie.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda – prawo jej wycofania;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych takich jak imię, nazwisko, daty urodzenia, miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu zatrudnienia jest wymagane, a ich niepodanie może skutkować wykluczeniem z procesu rekrutacji.