Klauzula informacyjna dla klientów

Administrator danych
Bagier Kowalik Mączka i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. PCK 6/3 w Katowicach (dalej: Kancelaria). Aby się z nami skontaktować należy wysłać wiadomość na następujący adres e- mail: sekretariat@bkmiw.pl bądź skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 32 25 11 690.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług prawnych, w tym bieżącym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Pani/Pana przed organami i innymi instytucjami. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, jak również w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania to jego niezbędność do:

  • wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, biuru rachunkowemu. Dane mogą być także przekazywane do innych podmiotów prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

Okres przechowywania danych osobowych
W zakresie realizacji umowy, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego.

W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Kancelarię.

Ponadto w niektórych sytuacjach okres przechowywania danych osobowych może wynikać z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda – prawo jej wycofania;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości świadczenia przez Kancelarię usług prawnych na Pani/Pana rzecz.