Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Administrator danych
Bagier Kowalik Mączka i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. PCK 6/3 w Katowicach (dalej: Kancelaria). Aby się z nami skontaktować należy wysłać wiadomość na następujący adres e- mail: sekretariat@bkmiw.pl bądź skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 32 25 11 690.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy zamieszony na stronie http://bkmiw.pl/kontakt/ oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji pozostających w związku z wiadomością przesłaną przez formularz kontaktowy.

Podstawy prawne przetwarzania to:

  • wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego i w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji pozostającej w związku z wiadomością przesłaną przez formularz kontaktowy.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda – prawo jej wycofania;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.