Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników klientów

Administrator danych
Bagier Kowalik Mączka i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. PCK 6/3 w Katowicach (dalej: Kancelaria). Aby się z nami skontaktować należy wysłać wiadomość na następujący adres e- mail: sekretariat@bkmiw.pl bądź skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 32 25 11 690.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu utrzymywania z Panem/Panią kontaktu niezbędnego do wykonywania umowy świadczenia usług prawnych na rzecz Pana/Pani pracodawcy bądź zleceniodawcy. Kontakt prowadzony może być za pomocą za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, wiadomości SMS i rozmów telefonicznych.

Podstawy prawne przetwarzania to jego niezbędność do:

  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii w postaci wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą bądź zleceniodawcą.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych osobowych
W zakresie realizacji umowy, w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda – prawo jej wycofania;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, pozostaje jednak niezbędne do utrzymywania z Panem/Panią kontaktu koniecznego do wykonywania umowy świadczenia usług prawnych na rzecz Pana/Pani pracodawcy bądź zleceniodawcy.