Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Administrator danych
Bagier Kowalik Mączka i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. PCK 6/3 w Katowicach. Aby się z nami skontaktować należy wysłać wiadomość na następujący adres e- mail: sekretariat@bkmiw.pl bądź skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 32 25 11 690.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania umowy, w tym w szczególności w celu realizacji umowy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, jak również w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania to jego niezbędność do:

  • wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, biuru rachunkowemu. Odbiorcami danych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych
W zakresie realizacji umowy, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego.

W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych w związku z realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda – prawo jej wycofania;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości realizacji przez Administratora Danych celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Pani/Pana pozyskane.