Usługi kancelarii w zakresie prawa własności przemysłowej obejmują:

  • doradztwo we wszelkich sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi w dziedzinie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe)
  • opracowywanie umów dotyczących obrotu prawami własności przemysłowej (zbycie lub licencjonowanie tych praw)
  • prowadzenie negocjacji dotyczących wszystkich aspektów związanych z prawami wyłącznymi
  • prowadzenie spraw dotyczących innych oznaczeń, takich jak: nazwy handlowe, oznaczenia geograficzne, nazwy domen internetowych

Usługi kancelarii w zakresie prawa autorskiego obejmują:

  • doradztwo prawne w zakresie ochrony prawo do utworów
  • doradztwo w zakresie przenoszenia autorskich praw majątkowych
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony programów komputerowych i baz danych
  • doradztwo prawne w przypadku naruszenia praw autorskich
  • identyfikację i eliminowanie naruszeń praw do utworów
  • zapobieganie naruszeniom praw autorskich