Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a w szczególności:

  • pomoc prawną w zakresie uregulowania stosunku pracy oraz jego zakończenia
  • analizę i rekomendację najkorzystniejszych dla pracodawcy form zatrudnienia
  • pomoc prawną w tworzeniu aktów prawa wewnętrznego (Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania), a także układów zbiorowych pracy
  • doradztwo w zakresie obowiązków i praw pracodawcy w sytuacji istnienia w zakładzie pracy różnego rodzaju form zrzeszania się pracowników (związki zawodowe, rady pracownicze)
  • ochronę prawną pracodawcy przed roszczeniami pracowniczymi  oraz  reprezentowanie przed sądami i innymi instytucjami
  • przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich i innych aktów stanowiących podstawę zatrudnienia
  • zastępstwo procesowe
  • zwolnienia grupowe
  • ochro­nę przed rosz­cze­nia­mi opar­ty­mi o mob­bing i dys­kry­mi­na­cję
  • przy­go­to­wy­wa­nie umów o za­ka­zie kon­ku­ren­cji oraz za­cho­wa­niu po­uf­no­ści