Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego, prawa naprawczego, bankowego postępowania układowego oraz przy restrukturyzacji zadłużenia podmiotów gospodarczych.

Obecnie reprezentujemy Klientów w postępowaniach upadłościowych z likwidacją majątku upadłego jak również w postępowaniach, z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

Prawnicy kancelarii mają doświadczenie zarówno w zakresie reprezentowania wierzycieli jak i w doradzaniu przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

W ramach powyższych usług kancelaria prowadzi analizy prawne przedsiębiorstw (due diligence), uczestniczy w zgromadzeniach wierzycieli, przygotowuje dokumentację związaną ze zgłoszeniem wierzytelności i zaskarżaniem rozstrzygnięć w postępowaniu upadłościowym, przygotowuje oferty składane w postępowaniu upadłościowym, negocjuje z syndykami masy upadłości warunki transakcyjne sprzedaży oraz przygotowuje umowy i dokumenty towarzyszące sprzedaży majątku, jak również zajmuje się zabezpieczaniem wierzytelności.

Kancelaria świadczy również na rzecz władz przedsiębiorstw, zwłaszcza zarządów, usługi  prawne związane z kwestią odpowiedzialności osobistej ich członków w stosunku do wierzycieli w przypadku naruszenia przez nich postanowień prawa upadłościowego i naprawczego. Pomoc prawna kancelarii świadczona jest zarówno na rzecz władz upadłych przedsiębiorców jak i na rzecz wierzycieli.