W zakresie prawa zamówień publicznych kancelaria oferuje:

Dla Wykonawców:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 • analizę treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz projektu umowy,
 • opiniowanie zasadności i przygotowywanie pytań do SIWZ,
 • opiniowanie zasadności wezwań Zamawiających do złożenia dokumentów, wyjaśnień,
 • przygotowywanie korespondencji z Zamawiającym,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu zamówień publicznych,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Dla Zamawiających:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów,
 • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
 • analizę prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołanie,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu zamówień publicznych,
   • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych.