Zastępstwo procesowe i arbitraż

Reprezentujemy Klientów w różnego rodzaju postępowaniach związanych z rozstrzyganiem sporów: procesach sądowych przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w postępowaniach sądowo administracyjnych, postępowaniach arbitrażowych, jak również postępowaniach zainicjowanych alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, a także w postępowaniach karnych (w charakterze obrońców lup pełnomocników pokrzywdzonych),

Reprezentujemy klientów również w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej (m.in. w postępowaniach przed Urzędami i Izbami Skarbowymi oraz Celnymi,  Urzędem Patentowym, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych).